De hier opgenomen vertalingen zijn van de hand van:

*Albert Verwey (1888)

*Jules Grandgagnage (2020)

Was this the face that launch'd a thousand ships 

Christopher Marlowe (1604)

 

FAUST:

(uit Doctor Faustus, 1604)

 

Was this the face that launch'd a thousand ships,

And burnt the topless towers of Ilium?

Sweet Helen, make me immortal with a kiss.

Her lips suck forth my soul: see where it flies!

Come, Helen, come, give me my soul again.

Here will I dwell, for heaven is in these lips,

And all is dross that is not Helena.I will be Paris, and for love of thee,

Instead of Troy, shall Wittenberg be sack'd;

And I will combat with weak Menelaus,

And wear thy colours on my plumed crest;

Yea, I will wound Achilles in the heel,

And then return to Helen for a kiss.

O, thou art fairer than the evening air

Clad in the beauty of a thousand stars;

Brighter art thou than flaming Jupiter

When he appear'd to hapless Semele;

More lovely than the monarch of the sky

In wanton Arethusa's azur'd arms;

And none but thou shalt be my paramour!


Nederlandse vertalingen

 

 

Vertaling door Albert Verwey (1888)

 

Toog dit gelaat die duizend-scheep'ge vloot

Ten brand van Trooi's stomp-torenige burcht?

O kus me en kus me onsterf'lijk, Helena!

Mijn ziel vliegt op haar lippen, zie haar vliên!

Kom, Helena, geef mij nu weêr mijn ziel.

Die lippen zijn mijn hemelsch paradijs,

En slijk is alles, is 't niet Helena!

Ik ben uw Paris en voor ù, mijn lief,

Wordt Wittenberg verheerd als Troie eermaals,

En i k zal zwakken Menelaüs slaan,

En schudde' uw kleure' op mijn gepluimden helm.

Ja, 'k zal Achilles treffen in zijn hiel,

En dan weer bij u bidden om een kus.

O, gij zijt schooner dan een schemernacht,

Waar duizend held're starren klaar in staan;

Meer glanzend dan toen Zeus in glorie scheen,

Voor 't bleeke lijf dier arme Semele:

Lief'lijker dan de late luchtgod wijkt,

Dien Arethuse in dartele armen wacht:

O gij, mijn zoetelief en oogenlust.

Vertaling door jules Grandgagnage (2020)

Bracht dit gelaat een duizendschepige vloot

En schroeide het Trojes hemelhoge torens? 

Helena, maak me onsterfelijk met een kus

Verzwelg mijn ziel met je lippen: hij vliedt naar jou!

Kom, Helena, en geef mijn ziel terug.

Hier zal ik wonen, jouw lippen zijn de hemel

En alles is schuim wat niet Helena is

Ik zal je Paris zijn, en door die liefde

Zal Wittenberg, en niet Troje vallen.

En ik zal strijden met zwakke Menelaus

En jouw kleuren dragen op mijn helm

Achilles zal 'k verwonden aan zijn hiel

En voor een kus weer naar Helena gaan.

Mooier dan het firmament ben jij

Gehuld in schittering van duizend sterren.

Helderder dan Jupiters vuur ben jij

Toen hij zich toonde aan arme Semele

Nog lieflijker dan de azuren vorst

In Arethusa's sensuele armen

Ben jij alleen gebiedster van mijn hart!